Services List

Ռոբոտ
Ռոբոտատեխնիկա
Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԱՏՁՄ) նախաձեռնել և իրականացնում է Հայաստանի կրթական համակարգում «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագիրը:
Read more
sk
ՍՔԱՅ
ՍՔԱՅ - ը մշակվել է խոցելի խմբերի երիտասարդներին տնտեսապես հզորացնելու նպատակով, որպեսզի նրանք հաջողությամբ կարողանան գտնել աշխատանք և տնտեսական կայունություն:
Read more
theme_placeholder
Audit & Assurance
Audit and assurance is all about meticulous data analysis. Everything needs to be checked, double checked, and triple checked.
Read more
theme_placeholder
Trades & Stocks
This allows us to specialize in all dimensions of trades and stocks, because we have a specialist within the team for every scenario.
Read more
theme_placeholder
Strategic Planning
We work with our clients and do a deep analysis of their business. We help prepare possible outcomes to different decisions.
Read more
theme_placeholder
Financial Projections
This stops companies from taking drastic measures like downsizing or closing down sites; those things happen only with no.
Read more
theme_placeholder
International Business Opportunities
We allow you to enter international waters without having to worry about making a mistake, as experience.
Read more
theme_placeholder
Business Planning, Strategy & Execution
Execution is the single most important part of the whole process, poor execution can result in a lot of lost time and money.
Read more

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“The results were clear, professional, and persuasive, and the investors and advisors who have seen the materials loved them. They know what investors want!”

theme_placeholder
Damian Smulders
CTO, DeepOcean Entertainment