Services

Ռոբոտատեխնիկա

Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԱՏՁՄ) նախաձեռնել և իրականացնում է Հայաստանի կրթական համակարգում «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների հիմնման ծրագիրը:

read more
ՍՔԱՅ

ՍՔԱՅ – ը մշակվել է խոցելի խմբերի երիտասարդներին տնտեսապես հզորացնելու նպատակով, որպեսզի նրանք հաջողությամբ կարողանան գտնել աշխատանք և տնտեսական կայունություն:

read more
Audit & Assurance

Audit and assurance is all about meticulous data analysis. Everything needs to be checked, double checked, and triple checked.

read more
Trades & Stocks

This allows us to specialize in all dimensions of trades and stocks, because we have a specialist within the team for every scenario.

read more
Strategic Planning

We work with our clients and do a deep analysis of their business. We help prepare possible outcomes to different decisions.

read more
Financial Projections

This stops companies from taking drastic measures like downsizing or closing down sites; those things happen only with no.

read more
International Business Opportunities

We allow you to enter international waters without having to worry about making a mistake, as experience.

read more
Business Planning, Strategy & Execution

Execution is the single most important part of the whole process, poor execution can result in a lot of lost time and money.

read more

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?