Նախադպրոցական կրթություն

0112.01.5 «Նախադպրոցական կրթություն»

 Միջին մասնագիտական կրթության 0112.01.5 «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Դաստիարակ՝ նախադպրոցական կրթության»:

0112.01.5 «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1) ¹³ë³í³Ý¹áÕÝ»ñ` ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý,

2) ¹³ëïdzñ³Ï` ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏáõÃÛ³Ý,

3) áõëáõóÇã` ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏáõÃÛ³Ý,

4) ¹³ëïdzñ³Ï` Ù³Ýϳå³ñ﻽Ç,

5) ¹³ëïdzñ³Ï` Ù³ÝϳÙëáõñÇ

գործառույթները: