Հաշվապահական հաշվառում

0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում»

Միջին մասնագիտական կրթության 0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի:

Որակավորումը՝ «Հաշվապահ»:

0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. հաշվապահ՝ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում,

2. գլխավոր հաշվապահ՝ միջին և փոքր ձեռնարկություններում,

3. գլխավոր հաշվապահի տեղակալ՝ կապված կազմակերպության ֆինասատնտեսական գործունեության ծավալներից :