Համակարգիչային շահագործում

0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում»

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության 0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում»  մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 1  տարի,

Որակավորումը՝ «Օպերատոր՝ համակարգչի»:

0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. տեղեկատվության թվայնացման, պահպանմանև փոխանցման գործառույթներ,

2. համակարգիչների շահագործում՝ ցանկացած կազմակերպաիրավական կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություններում,

3. օպերատորական աշխատանք: