Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն»

    Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթության 0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» մասնագիտության կրթական ծրագիրը ԱՊՔ-ում իրականացվում է առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 1  տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3  տարի:

Որակավորումը՝ «Վարպետ՝ գինու և հյութերի նախնական արտադրության»:

0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» մասնագիտության մասնագետն իրականցնում է.

1. գինեհումքի ընդունող նախապատրաստող,

2. գինիների, կոնյակի և գարեջրի հումքը մշակող,

3.  պատրաստի արտադրանքը շշալցնող, պիտակավորող և հակավորող: